SPLOŠNI POGOJI UPORABE IN PRAVILA NAGRADNIH IGER NOMASVELLO SLOVENIJA NA FACEBOOK STRANI
1. OSNOVNI PODATKI O NAGRADNI IGRI

1.1 Organizator nagradne igre »Nomasvello« je lastnik posameznega Nomasvello centra, ki se nahaja v Sloveniji. Pri vsaki nagradni igri mora biti razvidno, kateri Nomasvello center nagrado organizira (v nadaljevanju: organizator).

1.2 Nagradna igra ni v nobeni povezavi z družabnim omrežjem Facebook (v nadaljevanju Facebook) in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani Facebooka. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec ni Facebook, ampak organizator. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator – in ne Facebook. Facebook ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.

1.3 Nagradna igra bo potekala v času, ki je objavljen pri posamezni nagradni igri.

1.4 Pogoji nagradne igre in dodatne informacije o nagradni igri so objavljeni na Facebook strani organizatorja.

2. UDELEŽENCI NAGRADNE IGRE

2.1 Za sodelovanje v nagradni igri veljajo le omejitve, določene v teh pravilih nagradne igre.

2.2 V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. Mlajši od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam.

2.3 Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

3. NAVODILA NAGRADNE IGRE

3.1 Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, kot je navedeno v posamezni nagradni igri. Udeleženec lahko sodeluje enkrat. V kolikor je udeleženec mladoletna oseba, mora za sodelovanje v nagradni igri pridobiti dovoljenje starša ali zakonitega skrbnika. Mladoletna oseba lahko nagrado v primeru, da je izžrebana, prevzame le s privolitvijo starša ali zakonitega skrbnika.

4. NAGRAJENCI NAGRADNE IGRE

4.1 Organizator bo v okviru nagradne igre podelil nagrade, ki jih je navedel pri objavi nagradne igre. Nagrade in njihovo število se razlikujejo glede na objavljeno nagradno igro.

4.2 Žrebanje bo izvedel organizator in ne bo javno. Izvedeno bo na podlagi pridobljenih kontaktov (komentarji, všečki, itd…) iz same nagradne igre.

4.3. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec strinja z objavo imena in priimka v okviru izžrebancev te nagradne igre. Organizator bo izžrebanega o prejeti nagradi obvestil najpozneje v roku 2 (dveh) delovnih dni po izvedenem žrebanju oz. po zaključku nagradne igre, in sicer z objavo na Facebook strani organizatorja in s pozivom, da na zasebno sporočilo Facebook strani organizatorja pošlje sporočilo s svojim imenom, priimkom in naslovom, kamor mu bo organizator poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade.

4.4. V primeru, da se izžrebanec v roku 1 (enega) tedna od obvestila o prejemu nagrade na Facebook strani organizatorja ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

4.5. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

5. NAGRADNI SKLAD

5.1 Nagradni sklad se določa za vsako posamezno igro posebej.

5.2 Nagrade ni možno zamenjati za denar oz. drugo blago.

5.3 Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

5.4 Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od soorganizatorjev ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Soorganizatorja sta v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prosta vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, bo organizator odvedel akontacijo dohodnine za njegovega starša oz. njegovega zakonitega zastopnika. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

6. IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE

6.1 V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo osebe, ki uporabljajo nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobijo koristi s pomočjo manipulacije (ena fizična oseba z več Facebook profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre. Prav tako se za kršitev šteje sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, se lahko od njega zahteva denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

6.2 Sodelujoči lahko kadarkoli prekliče sodelovanje v nagradni igri. Izbriše svoj komentar, svoje »share« ali/in svoj »like« oziroma vse, kar ga povezuje z nagradno igro. V tem primeru se sodelujoči tudi izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri.

7. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Kakršni koli spori, povezani s pravicami v zvezi z lastništvom izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo

8. ZASEBNOST IN VAROVANJE PODATKOV UPORABNIKA

Nagrajenec nagradne igre dovoljuje objavo posredovanih osebnih podatkov (ime in priimek) na Facebook strani organizatorja ter po potrebi tudi v drugih medijih in se strinjajo z obdelavo svojih osebnih podatkov. Seznam nagrajencev hrani lastnik posameznega centra, ki objavlja nagradno igro. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov EU (GDPR). S podanim soglasjem udeleženec nagradne igre dovoljuje organizatorju, da kot upravljavca zbirke obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, za statistično obdelavo podatkov, raziskave trga in za pošiljanje različnega reklamnega gradiva. Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, SMS, mobilni telefon in drugo. Navedene podatke organizator obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu, obdelavi in hrambi osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih in registriranih uporabnikov izključno za namene obveščanja o nagradni igri in namene obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih ter druge namene trženja Organizatorja. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od Organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni ter veljavnimi predpisi.

9. REŠEVANJE PRITOŽB

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče po sedežu lastnika posameznega Nomasvello centra.

10. KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani organizatorja.